PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR UTTERSLEV BØRNEGÅRD
Publiceret den 1. juli 2015

1. Barnets alsidige personlighedsudvikling


MÅL:

At støtte og styrke barnets selvværd
At barnet bliver “selvklog”
At barnet er og oplever sig selv som aktiv medskaber af livet i Utterslev Børnegård
At tilrettelægge læringsrum i form af udviklingssvarende udfordringer samt støtte og styrke evnen til fordybelse, ro og koncentration hos barnet  

Anerkende barnet som den unikke person det er   

At sikre barnet medindflydelse på sin hverdag

Handling:

Tid til det enkelte barn, møde barnet med anerkendelse
Understøtte barnet i at sætte ord på følelser og oplevelser i forhold til sig selv og andre 

Anerkende barnet som den unikke person det er.                                                                                        

Vi hjælper barnet med at ”mærke efter” og sætte egne grænser – vi hjælper med at sætte ord på de følelser som situationen omfatter.

Følge barnets spor via iagttagelser, observationer og fortællinger

Sørge for at barnets spor opsamles og anvendes.                                                               

Skabe rum for rollelege

Tilbyde hvilestund efter behov, herunder “alene-tid“ evt. med en bog i sofaen

Give tid og rum til fordybelse i legen

Tilrettelægge aktiviteter/projekter ud fra barnets udvikling og interesser 

2. Sociale kompetencer/ relationer


MÅL: 

Venskaber:

At guide, støtte og udfordre børnene i at danne gode og positive venskaber
At skabe mulighed for, at børnene lærer at afkode de signaler andre børn udsender og koordinere sig selv i forhold til andre

At skabe mulighed for, at børnene får blik for andre børns følelser og kompetencer

At skabe en kultur, hvor børnene hjælper hinanden

Anerkendelse: At sikre tryghed og tillid til sig selv og andre børn og voksne

Handling:

Venskaber:
Vi giver børnene mulighed for at følge deres interesser og danne relationer ud fra interesser og venskaber

Vi sikrer, at børnene har mulighed for at deltage i aktiviteter, ture og at børnene inddragelse og har indflydelse på aktiviteter. Børnene kan spise sammen med deres venner – også på tværs af stuerne.                                                                                                                                                                                Vi støtter og vejleder barnet i at danne venskaber gennem tilrettelagte aktiviteter

Empati:

Vi vil selv være bevidste om at sende klare og tydelige signaler og være rollemodeller for børnene
Vi anvender Venskabskuffert (”Fri fra Mobberi”)

Kompetenceudvikling på en udviklings-differentierende måde

Anerkendelse:
God omgangstone fremmes ved, at vi hilser omhyggeligt på hinanden, ikke råber, nedgør eller taler hen over hovedet på nogen - vi arbejder med den anerkendende relation

Fællesskab: Vi afholder fællessamlinger i vores sal ca. en gang om ugen ( dog ikke i ferieperioder), hvor formålet er, at barnet får en oplevelse af at være en vigtig del af en større sammenhæng.
Vi er opmærksomme på børnenes spor og følger dem ud i livet sammen med børnene, f. eks. er en gruppe børn interesseret i løver, hvor kan vi se en rigtig løve? Vi tager i Zoologisk Have og kigger på løverne, og vi tager hjem og tegner løver og/eller finder løver på savannen via iPads
Vi sikrer, at der er tid og rum for, at børnene selv vil kunne skabe fællesskaber og evt. opdage nye venskaber. F. eks. kan en gruppe børn som er i konstruktiv leg fortsætte, mens resten er på legepladsen.
Vi holder samlinger tilpasset børnegruppens udviklingstrin

Vi opdele børnegrupperne i mindre grupper 

3. Sprog


MÅL:


At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagslivet. F. eks. gennem de daglige rutiner, aktiviteter, dialogisk læsning og gennem børnenes egen deltagelse i børnekulturen
At lære at aflæse og forstår eget og andres kropssprog
At være opmærksom på eget sprogbrug
At barnet lære at formulere sig, sætte ord på følelser og behov

Handling:

Børns frie leg skal prioriteres og anerkendes. 

Barnet bliver set og hørt på det niveau, hvor det befinder sig 

Tale engageret med børnene om, hvad der optager dem og hvad de ønsker at lege.

Vi har indrettet et sproglaboratorium med div. sprogmaterialer- hvor børn understøttes i deres sproglige udvikling. Vi har udarbejdet materialer til 6 eventyr, som alle børn stifter bekendtskab med i løbet af deres børnehavetid. 

Storylinemetoden en projekt form hvor vi støtter børnene i at skabe egne fortællinger, udforme illustrationer og vi skriver barnets tekst.  

Vi er bevidste om egen rolle i børnenes dagligdag.  

God omgangstone – tage afstand fra mobning og drillerier. Støtte og guide barnet til at sætte ord på følelser og situationer Igangsætte voksenstyrede aktiviteter, som udfordrer barnets kreativitet og udtryksevne.

4. Krop og bevægelse


MÅL:

At børnene får mulighed for at udfordre sig selv og hinanden fysisk
At børnene får kendskab til, at “vi er ikke ens”, vi er forskellige individer med forskellige udtryksformer
At børnene får mulighed for at vide, hvad der er sundt og usundt for kroppen
At børnene får mulighed for at opleve og få forståelse for egen krop og bevægelsesmuligheder                                                                                                             

Handling:

Vi giver børn legemuligheder ude og inde. Vi tager på skovture i mindre grupper, klatrer i træer og ruller ned ad bakker. Vi bruger salen i Børnegården til rytmik og bevægelseslege – via voksenstyrede aktiviteter. Sammen med børnene taler vi om, at vi har den samme krop, men at den kan se anderledes ud, f. eks. dreng/pige, tyk/tynd, lille/stor, mørk/lys osv. Når vi spiser med børnene, samtaler vi om sund kost, motion og udeliv. Vi tilbereder mad af ukrudt. Vi tilrettelægger mini idrætsdage, skovture, naturlegeplads, strandture, egen legeplads.
De voksne støtter og guider børnene. Vi lærer at passe på hinanden og naturen. Vi undersøger omgivelserne sammen med børnene og giver plads til fri leg 

5. Natur og naturfænomener


MÅL:


At børnene skal have mulighed for at være i og opdage naturen og de muligheder den giver for leg og oplevelser.  
At børnene tilbydes leg, udforskning og eksperimenter i naturen.   
At naturen anvendes som inspiration og stimulering af fantasi og kreativitet                                                    
At børnene får en bevidsthed om årstidernes særlige kendetegn 
At børn lærer om naturen, f.eks. div. træsorter, dyre- plante og fugleliv.              
At børn lærer at værne om naturen og får en spirende fornemmelse for økologiske systemer

Handling:


Vi tager på ture i mindre grupper med engagerede voksne i skov og strand året rundt. 
Tiden styrer ikke vores aktiviteter på disse ture. Vores legeplads skal være udformet, så den skaber mulighed for naturoplevelser. 
Naturen opfordrer til at løbe, trille, hoppe, klatre og kravle. 
Der skal være plads til fri leg, når vi planlægger naturaktiviteter og ture i naturen.                                                                 
Vi anvender naturens materialer i forskellige kreative processer - f. eks. maler vi på sten og laver juledekorationer af bark og mos som vi har fundet i skoven.                                                                                 
 Vi finder grene og kviste som pludselig ligner trolde og feer som danner udgangspunkt for sjove eventyr                                                                                                                                        
Vi taler om årstiderne. Det specielle ved årstiderne bliver fremhævet.                                                                                                                                                                             
Vi laver bål på Ellinge Strand, dels til madlavning og dels til lerbrænding.                                              
Børnene får mulighed for at lære om vandkredsløb og betydningen af at spare på vandet. Lysets og luftens betydning for planter og dyreliv, f. eks. de grundlæggende principper i fotosyntesen. 
Der sættes ord på oplevelserne i naturen – skovsneglen, det overkørte pindsvin etc.
Vi indfanger smådyr og kategoriserer dem. Vi ser sporene efter pattedyr i nærområdet og på legepladsen (mosegrise, muldvarpe, mus). 
Børnene får mulighed for at lære at bruge lup, terrarier og andre værktøjer til at undersøge legepladsen. 
Fuglelivet opdages ved at opsætte foderkasser og redekasser.          
Vi bruger opslagsbøger til at kategorisere grupper af planter, dyr og insekter
Børnene lærer at tage hensyn til naturens plante- og dyreliv f. eks. skal børnene rydde op efter sig i naturen
Vi laver affaldssortering og kompostering for at skærpe børnenes bevidsthed om deres eget ansvar for at passe på kloden. 
Børnene sår, lægger løg og ser planterne vokse op.
De lærer, at planterne skal have vand for at kunne vokse. 
Vi anvender naturens egne vilde planter som spisekammer. 
Planterne videreforarbejdes, spises rå i salater og/eller forarbejdes over bål (Ellinge Strand gennemfører madlavning hvor ukrudt indgår)
Vi lærer børnene om dagligdagens fødevarer, f. eks. hvor kommer mælk, æg, fisk fra.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

 

MÅL:                                                                                                                                                                                                                                                                                         
At barnets selvværd, identitet og originalitet styrkes i fællesskabet
At barnet får forståelse for kulturelle udtryksformer, forskelligheder og værdier                                   
At barnet lærer at danne indre billeder og bruge sin fantasi- og følelsesregister.                                
At barnets sprog- og begrebsforståelse styrkes gennem musiske/kreative aktiviteter                          
At barnet får kendskab til farver, former og materialer samt forskellige arbejdsteknikker. 
At vi  giver børnene gode muligheder for at lege, dvs. at børnene  skaber kultur med sig selv og hinanden i børnekulturen. 
At barnet stifter bekendtskab med danske og udenlandske traditioner og værdier ift. børnegruppen.      

Handling:                                                                                                                                   
Barnet inddrages i de forskellige aktivitets processer gennem deltagelse i planlægningen og processen samt dokumentations delen 
Vi holder fast i de traditioner/helligdage, som hører årstiden til ved hjælp af musik, religion, mad, påklædning og historier. F.eks. påske, jul, eid, fastelavn m.v.
Gennem fortælling, musik, teater, ture mm. motiverer vi til interesse for disse områder. 
Arbejder med ord, sprog og begreber og vi har stor fokus på børns egen anvendelse af sproget f. eks. accepterer vi ikke ydmygende og nedværdigende udtryk
Vi arbejder i spontane og planlagte temaforløb. 
Den daglige samling indeholder emner som fremmer børns dannelses udvikling samt læring om kulturelle forhold. F.eks. lærer vi børnene, at selvom vi er forskellige, så er vi alle en del af fællesskabet og vi skal acceptere mangfoldigheden som består af forskellige etniske minoriteter og børn med forskellige funktionsniveauer. 
Børnene får mulighed for at eksperimentere, sanse og få oplevelser med forskellige farver, former og materier.  
Barnet afprøver forskellige værktøjer, hvor vi bl.a. maler, tegner, snitter og laver bål. 
På Ellinge Strand sår og høster vi til madlavning.